เพิ่มเพื่อน FAQ
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สมัครสมาชิก ( Member )

dot
bulletWELCOME
bulletOUR SERVICES
bulletACTIVITY ALBUM


สำนักงานบัญชีคุณภาพ ลำดับที่ 3
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์


FAQ

คำถามที่ถามบ่อย

1. ทำไมต้องเป็นบุญเองการบัญชี
ตอบ  เพราะเราใส่ใจในการให้บริการ โดยยึดมาตรฐานทางวิชาชีพ ( Professional Standard ) ภายใต้กรอบ(  Fram of Works )ของแม่บทการบัญชี และคงไว้ซึ่งคุณภาพของรายการทางบัญชี ( Quality Transaction)   และคอยดูแลไม่ให้ลูกค้าทำผิดกฎหมาย  ทุกสิ่งที่เราชี้แจงต้องมีคำตอบที่เป็นตัวบทกฎหมายให้อย่างชัดเจน  และเรายังติดตามข่าวสารและเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง  โดยผู้บริหารและทีมงานที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านและได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดี  การปรับเปลี่ยนเกณฑ์ทางด้านบัญชีให้เป็นเกณฑ์ทางด้านบัญชีภาษีอากรมีขั้นตอนที่เป็นระบบและตามตัวบทกฎหมายอยู่เสมอ

2. ทำไมอ้างว่าต้องมีมาตรฐานทางวิชาชีพ  ทั้ง ๆ ที่โดยทั่วไป สำนักงานบัญชีที่คุณภาพต่ำกว่าที่สำนักงานกล่าวอ้าง ก็สามารถส่งงบการเงินได้เช่นเดียวกัน
ตอบ 

-  การส่งงบการเงิน เป็นเพียงข้อสรุปหรือรายงานที่เกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานในช่วงเวลาหนึ่งปี  หากเปรียบเทียบง่าย ๆ ก็คือ 
    **  งบดุล เป็นการแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันนั้น หรือว่ากันง่าย ๆ คือ การถ่ายรูปให้หยุด ณ วันสิ้นปี เพื่อให้ทราบฐานะทางการเงินของกิจการ ณ วันนั้นว่า กิจการมีสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนเป็นเท่าใด 
    **  งบกำไรขาดทุนก็เป็นการรายงานถึงผลการประกอบการในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาว่า กิจการมีรายได้เท่าใด และค่าใช้จ่ายในรอบปีเป็นจำนวนเท่าใด  
    **  ข้อมูลต่าง ๆ ในงบการเงินจะต้องประกอบกันและเกี่ยวเนื่องกัน และต้องสามารถนำไปใช้ได้  ดังนั้น หากมีเหตุการณ์ซึ่งมีผลกระทบต่อบัญชีใดบัญชีหนึ่งแล้ว  ย่อมส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงอีกบัญชี  เพราะบัญชีนั้น จะต้องมี 2 ด้านเสมอคือด้านเดบิตและด้านเครดิต  หากงบการเงินที่ไม่มีคุณภาพและไม่มีการควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว  อาจทำให้งบการเงินไม่สะท้อนภาพข้อเท็จจริง และมีจุดอ่อนมากมาย รวมทั้งยังอาจทำให้กิจการปฏิบัติผิดกฎหมายเช่น ประมวลรัษฎากร หรือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้ และรวมทั้งการแก้ไขปัญหาอาจไม่ทันกาล เนื่องจากจัดทำกันปีละครั้ง ซึ่งกว่าจะรู้ตัวก็สายไปแล้ว ดังจะเห็นได้จากหลาย ๆ กิจการที่ถูกย้อนหลังภาษีอากรเป็นจำนวนมาก ๆ และบางกิจการก็ถึงกับต้องล้มละลายไปเลย เพียงเพราะการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปและปรับเปลี่ยนให้เป็นบัญชีภาษีอากรอย่างถูกต้องนั่นเอง  ซึ่งหมายถึงการได้นักบัญชีที่ไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้อง 
    **  การส่งงบการเงินหากเอกสารครบ ก็คงจะนำส่งกันได้อยู่แล้ว  เพียงแต่ส่งไปแล้วจะก่อให้เกิดปัญหาตามมาอย่างไม่รู้จักจบหรือไม่เท่านั้น

3. บุญเองเก็บค่าบริการเป็นอย่างไร  แพงหรือไม่
คำตอบ  ค่าธรรมเนียมทางวิชาชีพของเรา ขึ้นอยู่กับจำนวนรายการของลูกค้าว่ามีมากน้อยเพียงใด  ในกรณีของกิจการที่มียอดรายได้สูง ๆ ก็ไม่เสมอไปว่า สำนักงานจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแพง ๆ ไปด้วย อาจเป็นเพราะบางกิจการจำหน่ายสินค้าที่มีมูลค่าที่สูง ๆ เช่น รถยนต์ เป็นต้น  ซึ่งทำให้แต่ละเดือนมีจำนวนรายการขายเพียงไม่กี่สิบใบ แต่มียอดรายได้สูง  ในขณะเดียวกัน ลูกค้าที่เป็นประเภทขายปลีกหน้าร้าน  อาจมีจำนวนรายการที่มากกว่าหลายเท่า แต่มียอดขายต่ำกว่ามาก  ซึ่งหากให้สำนักงานเรียกเก็บค่าธรรมเนียมทางวิชาชีพกับกิจการที่จำหน่ายรถยนต์สูง ๆ  และเก็บค่าธรรมเนียมในกิจการที่เป็นประเภทขายปลีกในอัตราต่ำก็คงไม่เหมาะสมเท่าใดนัก  และอาจเป็นการไม่ยุติธรรมต่อลูกค้าและต่อพนักงานของสำนักงานเองได้  แนวคิดของเราเกี่ยวกับการคิดค่าธรรมเนียมคือ " ปฏิบัติงานมาก ผลตอบแทนมาก ปฏิบัติงานน้อย ผลตอบแทนน้อย "

อนึ่ง  สำนักงานฯ มีการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมมาตรฐานขั้นต่ำเอาไว้ด้วย  ถึงแม้จะมีจำนวนรายการไม่มากเท่าใดนัก  แต่สำนักงานฯ จำเป็นต้องเก็บค่าธรรมเนียมขั้นต่ำตามที่กำหนดเอาไว้  และหากเปรียบเทียบกับสำนักงานบัญชีอื่นแล้ว  สำนักงานของเรามีเกณฑ์ค่าธรรมเนียมตกอยู่ในช่วงกลาง ๆ เท่านั้น ไม่สูงเกินไปและไม่ต่ำเกินไป  โดยเฉพาะกรณีสำนักงานที่กำหนดค่าธรรมเนียมต่ำนั้น ไม่ควรนำไปเปรียบเทียบ เพราะมีมาตรฐานทางวิชาชีพไม่เท่ากัน  และต้นทุนทางด้านการควบคุมคุณภาพสำหรับสำนักงานที่มีการควบคุมคุณภาพย่อมต้องสูงกว่าสำนักงานที่ไม่มีการควบคุมคุณภาพอยู่แล้ว ( โดยเฉพาะต้นทุนทางด้านบุคคลากร )

4. สำนักงานบุญเองการบัญชี มีเกณฑ์การคัดเลือกลูกค้าหรือไม่
คำตอบ
- แน่นอน  เราใส่ใจที่จะทำให้บัญชีให้เป็นบัญชีที่แท้จริง  โดยคำนึงถึงความสามารถของแต่ละกิจการที่จะให้ความร่วมมือและใส่ใจในการจัดทำบัญชี  และสภาพแวดล้อมทางการค้าของลูกค้าด้วยเสมอ 
- การจัดทำบัญชีให้ได้คุณภาพ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากลูกค้า และทัศนคติของลูกค้าที่เข้าใจและเอาใจใส่ต่อการจัดทำบัญชีเป็นอย่างยิ่ง  รวมทั้งการที่ลูกค้าให้ความสำคัญต่อการจัดทำบัญชีด้วย  เพราะสำนักงานฯ ไม่อาจตบมือข้างเดียวให้ดังได้ฉันใด  ความร่วมมือกันเป็นสิ่งสำคัญ  โดยเฉพาะการที่สำนักงานชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนหรือปัญหาทางด้านบัญชีให้ผู้บริหารได้รับทราบ  ควรได้รับการเอาใจใส่และแก้ไขปัญหาให้หมดไปโดยผู้บริหารและสำนักงานร่วมมือกันแก้ไข  ดังนั้น  หากลูกค้าไม่เห็นความสำคัญของการจัดทำบัญชีแล้ว  ลูกค้าจะรู้สึกอึดอัดกับการปฏิบัติงานของสำนักงาน เพราะจะรู้สึกจุกจิกจู้จี้ตลอดเวลา  แต่เราทำเพื่อลูกค้าทุกท่านเปรียบเสมือนกิจการของท่านเป็นของเราเอง และเราไม่ต้องการให้กิจการของท่านต้องพังทลายลงในมือของสำนักงานด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และไม่ได้รับการชี้แจงและแก้ไขอย่างถูกวิธี   ดังนั้น หากลูกค้าไม่เข้าใจในวิธีการปฏิบัติงานและไม่สนใจหรือให้ความสำคัญของการจัดทำบัญชีแล้ว  จึงไม่ควรเข้ารับบริการจากเราเป็นอันขาด

5. เหตุใดต้องจ้างสำนักงานบัญชีคุณภาพ  ทั้ง ๆ ที่ค่าจ้างก็แพงกว่าสำนักงานบัญชีที่ไม่มีคุณภาพตามที่ท่านกล่าวอ้าง
คำตอบ
- เหตุเพราะโลกาภิวัตน์ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงในปัจจุบัน  การปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐมีคุณภาพและมีจำนวนข้าราชการที่เพิ่มมากขึ้น  และมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกิดขึ้นมาใหม่มากขึ้น  ความเอาใจใส่ดูแลจากหน่วยงานของรัฐมีมากขึ้น  การนำเอาเทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศเข้ามาใช้ในการกำกับดูแลกิจการของหน่วยงานของรัฐ และการเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ อย่างทั่วถึง  เป็นเหตุให้การปฏิบัติที่ผิดกฎหมายของลูกค้าไม่อาจกระทำได้ง่ายอย่างสมัยก่อน  ทุก ๆ รายการค้าที่ลูกค้ากระทำ มีผลทางด้านกฎหมายภาษีอากรสอดแทรกอยู่อย่างเสมอ  ดังนั้น การทำบัญชีในยุคปัจจุบันจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไป  และต้องอาศัยความรู้ความสามารถทางด้านบัญชีมากขึ้น เพื่อให้กิจการไม่มีปัญหากับหน่วยงานของรัฐ  และสามารถจะทำการค้าขายไปได้อย่างปกติสุข  โดยไม่ต้องมาห่วงหน้าพะวงหลังกับการว่าจ้างสำนักงานบัญชีที่ไม่มีคุณภาพ  ซึ่งไม่เพียงแต่สำนักงานบุญเองการบัญชีและทนายความเท่านั้น  ยังมีสำนักงานบัญชีที่เน้นคุณภาพอีกมากในวงการ  เพียงแต่ลูกค้าไม่สามารถค้นพบสำนักงานดังกล่าวได้ เพราะติดขัดทางด้านกฎหมายและจรรยาบรรณในการโฆษณาของสำนักงานที่ยึดมั่นในจรรยาบรรณเสมอมา  และเราเชื่อว่า ผู้บริหารของกิจการย่อมไม่ต้องการให้ระบบบัญชีของตนเองมีปัญหาต่อทางราชการ  เพียงแต่ไม่ทราบจะหาสำนักงานบัญชีที่มีคุณภาพที่แท้จริงได้อย่างไรเท่านั้น  เปรียบเหมือนงมเข็มในมหาสมุทร

6. นโยบายของสำนักงานบุญเองการบัญชีเป็นอย่างไร
คำตอบ
-    เราเน้นการให้บริการทั้งทางด้านคุณภาพ และมาตรฐานในการปฏิบัติงานทางด้านบัญชีและภาษีอากร  และใช้ใจในการปฏิบัติงานและให้บริการ ( Service Mind )  เราควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด ในขณะเดียวกันก็ให้คำตอบสำหรับการปรึกษาหารือของลูกค้าอย่างเป็นมิตร  ดังจะเห็นได้จากการที่เราเข้าใจในสภาพการค้าขายของแต่ละอุตสาหกรรมเป็นอย่างดี รวมทั้งการให้ความรู้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่องและถูกวิธีพร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ  โดยที่ลูกค้าไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านบัญชีหรือภาษีอากร ก็สามารถจะเข้าใจได้ง่ายและเห็นภาพชัดเจน  และรักเรามากขึ้น ดังจะเห็นได้จากการที่บางครั้งสำนักงานอยู่ในช่วง Weakness ในช่วงปิดบัญชี  ลูกค้าได้นำอาหารและขนมนมเนยมาแจกจ่ายให้แก่สำนักงานอย่างเต็มที่ โดยที่เราไม่ได้เรียกร้อง  ซึ่งทางสำนักงานขอขอบคุณลูกค้าที่เข้าใจการทำงานของเราว่ามีความเหนื่อยยากเพียงใด   น้ำใจจากลูกค้าเป็นพลังผลักดันให้เรายิ่งต้องปฏิบัติงานให้มีมาตรฐานและคุณภาพ สมกับที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจเราเป็นอย่างดี  และสำนักงานฯ ไม่ได้ต้องการทรัพย์สิน เงินทอง หรืออาหารแต่อย่างใดทั้งสิ้น  เพียงแค่ลูกค้ามีความห่วงใยต่อทางสำนักงาน   ก็ทำให้สำนักงานมีกำลังใจและอุ่นใจที่มีลูกค้ายืนเคียงข้างเราขึ้นอีกมาก  และเราสัญญาว่า เราจะยืนเคียงข้างลูกค้าตลอดไปทั้งยามปกติและยามที่ลูกค้าประสบปัญหา และไม่มีการทิ้งกันอย่างแน่นอน ตราบใดที่สำนักงานยังคงดูแลบัญชีให้แก่กิจการอยู่  เราไม่ยอมให้ท่านลงเหวโดยที่เราไม่ทำอะไรแน่นอน  การรักษาผลประโยชน์ของท่านเป็นสิ่งที่เราต้องเอาใจใส่ และการรักษาความลับของกิจการของท่านเป็นสิ่งที่เรายึดถือแลปฏิบัติมากว่าครึ่งทศวรรษ
-   นอกจากนี้ สำนักงานยังมีนโยบายที่จะดูแลและเอาใจใส่ต่อพนักงานของเราเอง  ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี  มีความรักในสำนักงาน ( Loyalty ) และได้เข้ารับการฝึกฝนอบรมให้เป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อให้ผลงานของพนักงานออกมาดี  การปฏิบัติงานของแต่ละคนจะออกมาจากใจของพนักงานเอง  และการเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง พนักงานทุกคนจะมีส่วนร่วมในการกำหนด Internal Control ร่วมกับผู้บริหาร ทั้งนี้ สำนักงานต้องการให้เป็นไปตามหลักการควบคุมภายใน ตามแนวทางของ COSO
-   นโยบายทางด้านสังคม  เรามีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม  เมื่อสำนักงานได้อาศัยวิชาชีพทางด้านบัญชีในการหาเลี้ยงชีพ  ย่อมต้องใส่ใจต่อคุณภาพของงานและต้องรับผิดชอบในผลงานของตนที่ทำและออกสู่สายตาของสังคมภายนอก  นั่นเป็นข้อหนึ่ง  รวมทั้งยังช่วยสังคมในด้านต่าง ๆ โดยไม่คำนึงว่าจะเป็นลูกค้าของสำนักงานหรือไม่  ซึ่งทั้งหมดนี้ อยู่ใน Credo ของสำนักงานตลอดมาชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท บีอีเอซี แอคเคาน์ แอนด์ ออดิท จำกัด และ สำนักงานบุญเองการบัญชี-ทนายความ
198 ซอยรัชดาภิเษก 11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดาวคนอง เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 ประเทศไทย
Tel   :  โทร. 0-2476-0599 ( อัตโนมัติ ))  Fax  :  แฟ็กซ์ 0-2476-0599 ( กด 3 )
Email  :  webmaster@beaccount.com