เพิ่มเพื่อน บริการต่าง ๆ ของสำนักงาน
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สมัครสมาชิก ( Member )

dot
bulletWELCOME
bulletOUR SERVICES
bulletACTIVITY ALBUM


สำนักงานบัญชีคุณภาพ ลำดับที่ 3
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์


บริการต่าง ๆ ของสำนักงาน article

   ** งานด้านการจัดทำบัญชีและภาษีอากร

ให้บริการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ( GAAP ) และการปรับปรุง( ADJUST ) บัญชีให้เป็นไปตามประมวลรัษฎากร โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายภาษีอากร เพื่อให้ท่านสามารถปฏิบัติให้ถูกต้องและหลีกเลี่ยงปัญหาการถูกกรมสรรพากรย้อนหลังได้ในภายหลัง ซึ่งการปฏิบัติงานของสำนักงานจะแทรกระบบการตรวจสอบ ( DOUBLE CHECK ) ตลอดเวลา แม้แต่รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อที่อยู่ที่ไม่ถูกต้องในใบกำกับภาษีก็ไม่สามารถหลุดรอดระบบของเราได้ ( ระบบการตรวจสอบโดยบุคคลากรที่ผ่านการอบรมมาอย่างดี มิใช่ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ) ระบบดังกล่าวเคยผ่านการพิสูจน์ถึงประสิทธิภาพมาแล้วในบริษัทใหญ่ ๆ ซึ่งเป็นลูกค้าของสำนักงานว่า มีความแม่นยำในด้านตัวเลขทางด้านบัญชี และสามารถป้องกันการทุจริตในบริษัทของท่านได้ เพราะผลจากการทำงานอย่างหนักของเรา สามารถจับทุจริตในบริษัทใหญ่ ๆ ที่เป็นลูกค้าของเราได้ โดยมีการดำเนินคดีจนถึงที่สุด ไม่ใช่เพียงบริษัทเดียว แต่ปรากฎผลมาแล้วมากกว่า 20 บริษัท

Email : account@beaccount.com

  ** งานด้านทะเบียนธุรกิจ 

1. จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ และร้านธรรมดา
2. การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทางด้านทะเบียนเช่น การจดทะเบียนเพิ่มทุน ลดทุน เปลี่ยนแปลงกรรมการ หุ้นส่วนผู้จัดการ เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ ทั้งทางด้าน กระทรวงพาณิชย์และกรมสรรพากร
3. จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และแจ้งเปลี่ยนแปลงภาษีมูลค่าเพิ่ม ขอบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
4. จดทะเบียนสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ
5. ขึ้นทะเบียนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน แจ้งพนักงานเข้าและออก ฯลฯ
6. การจัดทำและยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีทุกประเภท ทั้งในส่วนของ กรมทะเบียนการค้า กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต สำนักงานประกันสังคม

Email : register@beaccount.com

  ** งานด้านการวางระบบและตรวจสอบบัญชี

1. รับตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป( GAAS ) โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ( CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT ) และตรวจสอบและรับรองบัญชี โดยผู้สอบบัญชีภาษีอากร ( TAX AUDITOR )
2. รับวางระบบบัญชี โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านบัญชี เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของผู้บริหาร ซึ่งเราใช้ผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานบัญชีไม่ต่ำกว่า 2 แห่งขึ้นไป เพื่อให้ระบบของท่านสมบูรณ์แบบที่สุด การวางระบบสามารถแบ่งการวางระบบออกเป็นการวางระบบบางส่วน และการวางระบบทั้งหมดภายในองค์กรของท่าน

Email : info@beaccount.com

  ** งานด้านที่ปรึกษา
สำหรับกิจการที่มีนักบัญชีของท่านอยู่แล้ว แต่นักบัญชีไม่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการบัญชีระดับสูง หรือไม่เชี่ยวชาญในด้านของการปฏิบัติให้ถูกต้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยห้างหุ้นส่วนและบริษัท หรือประมวลรัษฎากร รวมทั้งพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และ พรบ.วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547  เราสามารถให้คำปรึกษาหารือกับท่านได้เพื่อช่วยให้ท่านปฏิบัติได้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายต่าง ๆ ซึ่งเราถือว่า ไม่มีผู้ใดรู้ในทุกเรื่องแม้แต่สำนักงานเองก็ตาม ดังนั้น ทุกคำถามของท่าน จะต้องมีคำตอบ หากเป็นกรณีที่สำนักงานไม่ทราบ เช่น กฎหมายใหม่ หรือ เรื่องที่เราไม่มีประสบการณ์มาก่อน เราจะหาค้นคว้าหาคำตอบมาให้ท่านให้ได้จนสุดความสามารถ เพราะสำนักงานถือว่า ประสบการณ์ดังกล่าว สามารถเพิ่มพูนความรู้เพื่อจะเป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นได้ต่อไป

Email: info@beaccount.com

  ** การบริการในอนาคตอันใกล้ **


1.   เราจะเปิดให้บริการในการจัดทำบัญชีเพื่อการบริหาร (Management Accounting) 
สำหรับผู้บริหารและนักธุรกิจยุคใหม่ที่ต้องการข้อมูลเพื่อการบริหารและการตัดสินใจโดยเฉพาะ   การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ  ซึ่งในยุคข้อมูลข่าวสารนั้น ต้องการความรวดเร็วและฉับไวในการตัดสินใจ  เพื่อให้ธุรกิจของท่านก้าวไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเราจะเปิดรับเฉพาะนักธุรกิจชาวไทยและชาวต่างชาติที่เล็งเห็นความสำคัญของการใช้ข้อมูลสารสนเทศทางด้านการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการเท่านั้น  สำนักงานขอเวลาสำหรับการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของสำนักงานให้คล่องกว่านี้ จึงจะเปิดรับสำหรับชาวต่างชาติในอนาคต  และเราเชื่อมั่นว่า  เรามีความพร้อมที่จะให้บริการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 


2.  จะเปิดบริการรับ OUT SOURCE บางแผนกของท่าน
การเปิดบริการนี้  เพื่อรองรับธุรกิจที่ต้องการทำให้องค์กรของท่านเล็กลง เพื่อความคล่องตัวในการบริหารงาน โดยไม่ต้องพะวงกับการเปลี่ยนแปลงพนักงาน การพัฒนาอบรมพนักงาน และการให้สวัสดิการพนักงาน รวมทั้งการจ่ายโบนัสให้แก่พนักงาน แผนกที่เราจะเปิดขึ้นก่อนคือ แผนกเงินเดือน ( Payroll )  ซึ่งทุกกิจการต้องการรักษาความลับของพนักงานของท่าน  งานต่าง ๆ ที่เราได้รับจากท่าน จะถูกดำเนินงานไปตั้งแต่รับข้อมูล ส่งกลับข้อมูล ประสานธนาคาร ยื่นแบบภาษีและประกันสังคม  ทุกอย่างจะยึดถือการรักษาความลับของลูกค้าและจรรยาบรรณทางด้านวิชาชีพอย่างที่สุด


3.  การเปิดแผนกตรวจสอบบัญชี
AUDIT FIRM นี้จะถูกเปิดในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2548  ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารของเรา ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่น ๆ ที่เชิญมาร่วมกันเปิดให้บริการทางด้านการตรวจสอบบัญชี  โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป  สำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้บริการการตรวจสอบจริงเท่านั้น 
ซึ่งนั่นจะเท่ากับว่า เรามีบริการที่ครบวงจรในระบบบัญชี  และจะพัฒนาคุณภาพการบริการให้เป็นที่ยอมรับของสังคมและก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีและก้าวขึ้นเป็นสำนักงานบัญชียุคใหม่ที่อาศัยเทคโนโลยีเข้ามาให้บริการต่อท่านมากขึ้น

Email : audit@beaccount.comชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
Welcome

ยินดีต้อนรับลูกค้า นักบัญชี และผู้เข้าเยี่ยมชมทุกท่าน article
แนวคิดและพันธกิจ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท บีอีเอซี แอคเคาน์ แอนด์ ออดิท จำกัด และ สำนักงานบุญเองการบัญชี-ทนายความ
198 ซอยรัชดาภิเษก 11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดาวคนอง เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 ประเทศไทย
Tel   :  โทร. 0-2476-0599 ( อัตโนมัติ ))  Fax  :  แฟ็กซ์ 0-2476-0599 ( กด 3 )
Email  :  webmaster@beaccount.com