เพิ่มเพื่อน http://www.beaccount.com
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สมัครสมาชิก ( Member )

dot
bulletWELCOME
bulletOUR SERVICES
bulletACTIVITY ALBUM


สำนักงานบัญชีคุณภาพ ลำดับที่ 3
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์


แนวคิดและพันธกิจ article

MISSION

เราเป็นมืออาชีพทางด้านการให้บริการจัดการข้อมูลทางการเงิน  ซึ่งสามารถเปลี่ยนความรู้ของเรา ให้เกิดคุณค่าที่ก่อประโยชน์แก่ลูกค้าและสาธารณชน  และพร้อมจะก้าวไปสู่การบริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

VISION

เราพร้อมจะก้าวสู่การให้บริการข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในอนาคต  โดยนำระบบการสื่อสารอีเลคโทรนิคและเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์  เพื่อช่วยให้การตัดสินใจก่อประโยชน์แก่ท่านในอนาคต และเราเตรียมพร้อมจะก้าวเข้าสู่โลกแห่งข้อมูลดิจิตอลผ่านทางสื่อออนไลน์ทุกชนิด  เพื่อความรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำในข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

GOALS

เราจะเป็นผู้นำของสำนักงานบัญชียุคใหม่  ที่มีความเป็นมืออาชีพที่เชี่ยวชาญทางด้านบัญชี ภาษีและข้อมูลทางการเงิน และเป็นของคนไทยที่สามารถยืนหยัดกับสำนักงานของชาวต่างชาติได้อย่างสมศักดิ์ศรีของคนไทย โดยเฉพาะต้องควบคู่ไปกับคุณธรรม สมดังภาษิตว่าไว้ " ความรู้คู่คุณธรรม " และได้รับความไว้วางใจในคุณภาพของงานทั้งในส่วนของราชการและเอกชน

CREDO

ต่อลูกค้า :-  เราเชื่อว่า ความรับผิดชอบประการแรกต่อลูกค้าคือ การสนองความต้องการของลูกค้าและมีคุณภาพสูง  เพื่อรักษาระดับการให้บริการให้อยู่ในระดับที่เหนือกว่ามาตรฐานทางวิชาชีพ
การให้บริการเพื่อให้ลูกค้าสามารถรับบริการได้ทันที และได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้อง
เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจก่อให้เกิดกับกิจการในด้านการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ทางราชการได้วางไว้
เราจะรักษาความลับของลูกค้า และปฏิบัติงานอย่างมีจรรยาบรรณ
เราจะพัฒนาความคิดและความรู้ของลูกค้าควบคู่กับการเติบโตไปพร้อมกับเรา  เพื่อก้าวเข้าสู่ระบบการบริหารการจัดการที่ดี ( Good Governant )

ต่อพนักงาน : -
เรามีความรับผิดชอบต่อพนักงานของเรา ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชาย
แต่ละคนต้องได้รับการยอมรับจากองค์กรว่าเป็นคนของเรา
และต้องเคารพในศักดิ์ศรีและความสามารถของแต่ละคน 
และมีความรู้สึกว่า มีความมั่นคงและอบอุ่น
พนักงานทุกคนต้องมีความรู้สึกว่า งานของตนมีความสำคัญและมั่นคง 
พนักงานต้องรู้สึกเสรีในการเสนอข้อแนะนำและข้อร้องเรียน
ต้องมีความเท่าเทียมในการพัฒนาฝึกอบรม
ฝ่ายบริหารจัดการต้องมีความสามารถ
และต้องบริหารงานอย่างถูกต้องและมีคุณธรรม

ต่อสังคมส่วนรวม : - เรามีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมที่เราได้อาศัยและทำงานด้วย
เราจะสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สังคมเท่าที่กำลังความสามารถเราจะมีอยู่
เราจะส่งเสริมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาบุคคลากรทั้งในองค์กรและสาธารณชน
เราจะอนุรักษ์สภาวะแวดล้อมและทรัพยากรของชาติ

ประการสุดท้าย
เราจะรับผิดชอบต่อผู้เป็นเจ้าของ
เราต้องดำเนินธุรกิจให้มีผลกำไรที่เหมาะสม
เราจะพัฒนาองค์กรให้มีความสามารถและโครงการใหม่ ๆ อย่างไม่หยุดยั้ง
เราจะพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง
ยอมรับความผิดพลาดและแก้ไข
เราจะจัดเครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัย และรองรับกับเทคโนโลยีในอนาคต
เราต้องเตรียมทุนสำรองไว้เผื่อยามคับขัน
เราจะปฏิบัติงานด้วยความไม่ประมาท
เมื่อเรามุ่งมั่นและดำเนินงานตามความเชื่อมั่นดังกล่าว
ผู้เป็นเจ้าของย่อมได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม


 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
Welcome

ยินดีต้อนรับลูกค้า นักบัญชี และผู้เข้าเยี่ยมชมทุกท่าน article
บริการต่าง ๆ ของสำนักงาน articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท บีอีเอซี แอคเคาน์ แอนด์ ออดิท จำกัด และ สำนักงานบุญเองการบัญชี-ทนายความ
198 ซอยรัชดาภิเษก 11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดาวคนอง เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 ประเทศไทย
Tel   :  โทร. 0-2476-0599 ( อัตโนมัติ ))  Fax  :  แฟ็กซ์ 0-2476-0599 ( กด 3 )
Email  :  webmaster@beaccount.com